כלי

“כלי”, אשר יוכל לקבל ולהכיל את כל מה שהאור נותן ומשפיע (מלשון נתינת שפע). אנחנו, הנבראים, שתכונתנו הבסיסית היא “הרצון לקבל” מהווים את הכלי שברא האור.

אומר על כך הרב אשלג בספרו “תלמוד עשר הספירות” על “עץ החיים” של האר”י, “…כי בהיות הנאצל (הכלי) מקבל את שפע חיותו מן המאציל, הנה בהכרח יש לו רצון והשתוקקות לקבל את שפעו זה (האור) ממנו (מן המאציל)… ולא עוד, (ההשתוקקות לקבל) היא כללות כל החומר שבנאצל. באופן שכל מה שיש בנאצל זולת זה החומר (הרצון לקבל) כבר אינו מיוחס לבחינת זה החומר אלא לבחינת השפע שלו (האור) שמקבל מן המאציל.”

כתר

ספירת כתר, הראשונה מעשר הספירות, עילת העילות,
סיבת הסיבות. כתר מלשון-מכתר, מסובב, שולט
הזרע של הבריאה ושל כל פרט בה.