דבקות

דבקות – היא השוואת הצורה המקרבת את הרוחניים ומדביקתם זה בזה, ושינוי הצורה מרחיקם זה מזה.