השתלתלות

כל תופעה ביקום היא תוצאה של תהליך של סיבה ותוצאה הנקרא השתלשלות, מלשון שלשלת
(שרשרת), מכיוון שהוא בנוי מסדרה של אירועים שמשתלשלים זה מזה מן האין-סוף עד לעניין עצמו.