אורך

המרחק (שינוי צורה) בין שני קצוות שבדרגה רוחנית, בין הבחינה הזכה ביותר לבין הבחינה העבה ביותר שבאותה המדרגה.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.